Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Charakteristika jazykových úrovní

Související stránky

Charakteristika jazykových úrovní je obsažena v dokumentu s názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále SERR). Jde o dokument Rady Evropy, umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době se začínají objevovat i jazykové učebnice, které uvádí referenční úroveň, jakou žák nabyde po nastudování učebnice.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2

Studenti úrovně A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. nakupování, práce apod.). Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jejich nejnaléhavějších potřeb. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Zvládnou napsat jednoduché dopisy o své osobě.

B1

Student rozumí hlavním myšlenkám týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících oblastech. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Je schopen číst prózu psanou aktuálním jazykem. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1

Student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Orientuje se v pořadech rádia a televize. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2

Po krátkém přizpůsobení rozumí student této úrovně bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Je schopen číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřuje jemné významové odstíny, používá idiomatické vazby. Pokud něco nedokáže vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.