Zkouška 2NJ 212

 

VZOROVÝ TEST PRO PÍSEMNOU ČÁST  ZKOUŠKY NAJDETE  ZDE V ORANŽOVÉM RÁMEČKU:

 

Zkouška 2NJ 212 má 4 části:

  1. Písemná část I. : Esej
  2. Písemná část II.: Poslech
  3. Písemná část III.: Elektronický test
  4. Ústní část IV.

I. Esej je na 10 bodů a píše se v posledním týdnu semestru. Její rozsah je 160-180 slov, přitom se započítávají i členy, předložky a spojky.

Esej Body
obsah a styl 4
slovní zásoba 3
gramatika 3

II. Poslech obsahuje 5 položek, které posluchač doplní podle slyšeného textu. Může získat 10 bodů. Poslech probíhá v posledním týdnu semestru.

III. Elektronický test

 

Studenti, kteří nesplní písemnou část na 60%, jsou nuceni si předmět 2NJ202 znovu zapsat.

IV. Ústní část zkoušky 2NJ 212:

Studenti mají právo na náhled elektronického testu. Náhled probíhá po dohodě s daným zkoušejícím, zpravidla v den ústní zkoušky. Studentům mohou být uznány některé chybné odpovědi, třeba z důvodu malého překlepu.

Předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce je splnění písemného testu (esej + elektronický test) na min. 60% (tj. 36 bodů) ECTS-klasifikace (tzn. klasifikace zahrnující i známku 4+) se vztahuje až na posouzení celé (písemné i ústní) zkoušky.

Ústní část obnáší popis grafu a rozhovor na dané téma.

V případě, že student postoupí k ústní části, u které nezíská potřebný počet bodů a bude ohodnocen známkou 4+, bude opakovat pouze ústní část zkoušky.

Z ústní části může student dostat max. 40 bodů.

 

Celkové hodnocení pak vypadá takto:

(max.100 bodů):

90 – 100 bodů 1 (výborně)

75 – 89 bodů 2 (velmi dobře)

60 – 74 bodů 3 (dobře)

Témata pro esej a ústní část:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague