Zkouška 2NJ 204

Zkouška 2NJ 204 má 3 části:                                                                     Mustertest 2NJ 204

1. Písemná část I. : Esej

2. Písemná část II.: Elektronický test

3. Ústní část

I. Esej je na 10 bodů a píše se v posledním týdnu semestru. Její rozsah je 160-180 slov, přitom se započítávají i členy, předložky a spojky.

Esej Body
obsah a styl 4
slovní zásoba 3
gramatika 3

II. Písemná část: Elektronický test

 • Test trvá 60 minut. Po uplynutí tohoto intervalu program test automaticky uzavře, zašle k vyhodnocení a student je okamžitě informován o výsledku, tedy počtu získaných bodů.
 • Student se k testu dostane přes ISIS – složku „eLearning“- složku „Testy a zkoušení“ – a záložku „Testy k vypracování“.
 • Během testu je zakázáno používat slovník (jak knižní tak elektronický), fotit testy mobilem a ukládat webovou stránku s elektronickým testem.
 • Pokud se student dostaví pozdě, například půl hodiny po zahájení termínu, může test sice psát, ale test se automaticky uzavře spolu s koncem termínu. V uvedeném případě nemá tudíž student na vypracování testu odpovídající čas.
 • Interpunkce (tečky, čárky) je již součástí řešení. Studenti tedy do testovacích okének doplňují pouze slova či věty.
 • Každý student dostane namixovanou originální variantu testu.
 • Před zahájením testu budou studenti seznámeni se způsobem, jak vytvořit německé znaky ß (na české klávesnici se podrží zároveň alt +225) a umlauty (podrží se klávesa mezi Backspace a Enter + klávesa dané samohlásky).
 • Testovací program rozlišuje mezi velkými a malými písmeny
 • Test je zobrazován jako celý dokument, tzn. studenti mohou řešit otázky v libovolném pořadí a mohou se kdykoliv vracet.  Pakliže je student hotov před uplynutím 60 minut, může test pomocí okénka (vlevo dole) odeslat k vyhodnocení. Odeslaný test nelze zpětně vyvolat.
 • V testu se objevují v zadání gramatické tvary a kategorie v němčině: Konjunktion, Präposition, Relativpronomen, Perfekt, Passiv, Vergangenheitsform, Infinitivkonstruktion, Aktivsatz, Passivsatz a Modalverb.
 • Během testu nepoužívat klávesu ENTER. Po stisknutí tohoto tlačítka se test automaticky ukončí.

 

Studenti, kteří nesplní písemnou část na 60%, jsou nuceni si předmět 2NJ204 znovu zapsat.

III. Ústní část zkoušky 2NJ 204:

Studenti mají právo na náhled elektronického testu. Náhled probíhá po dohodě s daným zkoušejícím, zpravidla v den ústní zkoušky. Studentům mohou být uznány některé chybné odpovědi, třeba z důvodu malého překlepu.

Předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce je splnění písemného testu (esej + elektronický test) na min. 60% (tj. 36 bodů) ECTS-klasifikace (tzn. klasifikace zahrnující i známku 4+) se vztahuje až na posouzení celé (písemné i ústní) zkoušky.

Ústní část obnáší popis grafu a rozhovor na dané téma.

V případě, že student postoupí k ústní části, u které nezíská potřebný počet bodů a bude ohodnocen známkou 4+, bude opakovat pouze ústní část zkoušky.

Z ústní části může student dostat max. 40 bodů.

 

Celkové hodnocení pak vypadá takto:

(max.100 bodů):

90 – 100 bodů 1 (výborně)

75 – 89 bodů 2 (velmi dobře)

60 – 74 bodů 3 (dobře)

 

Témata pro esej a ústní část:

 1. Messe
 2. Messegespräche
 3. Außenhandel
 4. Risiken im Außenhandel
 5. Vertrag
 6. Wirtschaft und Umwelt
 7. EU-Binnenmarkt
 8. Globalisierung
 9. E-Commerce
 10. Interkulturelle Beziehungen