Zkouška 2NJ 212

Zkouška 2NJ 212 má 2 části:                                                                Mustertest 2NJ 212

1. Písemná část (60 bodů):

 •  elektronický test  (40 bodů)
 •  poslech    (10 bodů) – proběhne v poslední hodině semestru!
 •  esej   (10 bodů)

2. Ústní část (30 bodů)

Obě části probíhají ve zkouškovém období. Podmínkou pro připuštění k elektronickému testu je splnění semestrálního úkolu hodnoceného 10 body. Jedná se přitom o prezentaci fiktivní firmy.

 

Esej je na 10 bodů, její rozsah je 120-130 slov, přitom se započítávají i členy, předložky a spojky. Bodové hodnocení:

Esej Body
obsah a styl 3
slovní zásoba 4
gramatika 3

Poslech obsahuje 5 položek za celkem 10 bodů.

 Elektronický test

 • Test trvá 90 minut. Po uplynutí tohoto intervalu program test automaticky uzavře, zašle k vyhodnocení a student je okamžitě informován o výsledku, tedy počtu získaných bodů.
 • Student se k testu dostane přes ISIS – složku „e-Learning“- složku „Testy a zkoušení“ – a záložku „Testy k vypracování“.
 • Během testu je zakázáno používat slovník (jak knižní tak elektronický), fotit testy mobilem a ukládat webovou stránku s elektronickým testem.
 • Pokud se student dostaví pozdě, například půl hodiny po zahájení termínu, může test sice psát, ale test se automaticky uzavře spolu s koncem termínu. V uvedeném případě nemá tudíž student na vypracování testu odpovídající čas.
 • Interpunkce (tečky, čárky) je již součástí řešení. Studenti tedy do testovacích okének doplňují pouze slova či věty.
 • Každý student dostane namixovanou originální variantu testu.
 • Před zahájením testu budou studenti seznámeni se způsobem, jak vytvořit německé znaky ß (na české klávesnici se podrží zároveň alt +225) a umlauty (podrží se klávesa mezi Backspace a Enter + klávesa dané samohlásky).
 • Testovací program rozlišuje mezi velkými a malými písmeny
 • Test je zobrazován jako celý dokument, tzn. studenti mohou řešit otázky v libovolném pořadí a mohou se kdykoliv vracet.  Pakliže je student hotov před uplynutím 90 minut, může test pomocí okénka (vlevo dole) odeslat k vyhodnocení. Odeslaný test nelze zpětně vyvolat.
 • V testu se objevují v zadání gramatické tvary a kategorie v němčině: Konjunktion, Präposition, Relativpronomen, Perfekt, Passiv, Vergangenheitsform, Infinitivkonstruktion, Aktivsatz, Passivsatz a Modalverb.
 • Během testu nepoužívat klávesu ENTER. Po stisknutí tohoto tlačítka se test automaticky ukončí.

 

Studenti, kteří nesplní písemnou část na 60 %, jsou nuceni si předmět 2NJ212 znovu zapsat.

Ústní část zkoušky 2NJ 212:

Studenti mají právo na náhled elektronického testu. Náhled probíhá po dohodě s daným zkoušejícím, zpravidla v den ústní zkoušky. Studentům mohou být uznány některé chybné odpovědi, třeba z důvodu malého překlepu.

Předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce je splnění písemné části na min. 60 % (tj. 36 bodů). ECTS-klasifikace (tzn. klasifikace zahrnující i známku 4+) se vztahuje až na posouzení celé (písemné i ústní) zkoušky. I ústní část musí být splněna na min. 60 %.

Ústní část obnáší popis grafu a rozhovor na dané téma.

V případě, že student postoupí k ústní části, u které nezíská potřebný počet bodů a bude ohodnocen známkou 4+, bude opakovat pouze ústní část zkoušky.

Z ústní části může student dostat max. 30 bodů.

 

Celkové hodnocení pak vypadá takto:

(max. 100 bodů):

90 – 100 bodů 1 (výborně)

75 – 89 bodů 2 (velmi dobře)

60 – 74 bodů 3 (dobře)

Témata pro esej a ústní část:

 • Vergleich der Wirtschaftssysteme
 • Wirtschaftslage in Tschechien und Deutschland
 • Marktwirtschaft
 • Präsentation eines Unternehmens
 • Die Wahl der Rechtsform
 • Konjunkturzyklus
 • Steuersystem – Einnahmen  und Ausgaben eines Staates
 • Selbstständig oder eingestellt
 • Voraussetzungen für eine Firmengründung
 • Banken
 • Finanzierung einer Firma
 • Versicherung
 • Die Firma sucht Mitarbeiter
 • Ich bewerbe mich um eine Stelle
 • Manager (Anforderungen und Aufgaben)
 • Marketing und seine Instrumente